Graphic Bar
Graphic Bar

Algemene Voorwaarden

Artikel 1
Algemeen

1.1

Voor zover daar in onderlinge overeenstemming niet schriftelijk van is afgeweken, zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor interim management en advies tussen Clear Vision Interim Management BV en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers, zulks met buitenwerkingstelling van door opdrachtgever op zijn opdrachten van toepassing verklaarde voorwaarden, die in dezen niet van toepassing zijn.

1.2

Op alle offertes, overeenkomsten en verbintenissen als bedoeld in lid 1, is het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 2
Aanbieding

2.1

Alvorens van een opdracht sprake is, zal door Clear Vision Interim Management BV een offerte worden uitgebracht van de te verrichten werkzaamheden en de daarbij behorende kosten. Deze offerte is gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. Clear Vision Interim Management BV zal de door haar te verrichten management of adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een 'inspanningsverplichting', omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

2.2

Deze offerte vermeldt minimaal: Zaken welke in overleg met de opdrachtgever in regie worden uitgevoerd en die op uurbasis worden doorbelast, gelden in deze als in een doorlopende offerte.

2.3

De offerte is geheel vrijblijvend en wordt kosteloos uitgebracht.

2.4

De offerte vormt een samenhangend geheel met de opdrachtbeschrijving. Wijzigingen in deze opdracht wat betreft omvang, fasering in tijd, werkmethoden e.d. zullen tussen opdrachtgever en Clear Vision Interim Management BV worden besproken en kunnen leiden tot een nieuwe offerte.

2.5

Clear Vision Interim Management BV behoudt zich het recht voor, om binnen de totale begroting bestedings-wisselingen tussen de onderscheiden posten te plegen. Wanneer sprake is van relatief grote bestedingswisselingen, zal de opdrachtgever hiervan in kennis worden gesteld.

2.6

Alle kostenopgaven die door Clear Vision Interim Management BV worden verstrekt, zijn altijd exclusief het op het moment van facturering geldende BTW-tarief.

2.7

Indien de offerte vergezeld moet gaan van een voorstel van aanpak voor een bepaald onderzoek of project, zal vooraf door Clear Vision Interim Management BV de hoogte van het bedrag, dat hiervoor in rekening wordt gebracht, schriftelijk worden aangegeven.

2.8

De aanbieding van Clear Vision Interim Management BV heeft in al haar onderdelen een geldigheidsduur van 30 dagen.

2.9

Indien op grond van mondelinge afspraken tussen opdrachtgever en Clear Vision Interim Management BV vóór de ondertekening van de overeenkomst reeds met de uitvoering van de opdracht wordt begonnen, wordt verondersteld, dat zulks geschiedt overeenkomstig al wat in de onderhavige overeenkomst is bepaald.

 

Artikel 3
Uitvoering van de opdracht/Wijzigingen van de overeenkomst

3.1

De uitvoering van de opdracht is in handen van medewerkers van Clear Vision Interim Management BV, dan wel van medewerkers die op advies van Clear Vision Interim Management BV voor de uitvoering worden aangetrokken. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering blijft echter liggen bij Clear Vision Interim Management BV.

3.2

Opdrachtgever zal Clear Vision Interim Management BV voorzien van alle benodigde informatie en medewerking in de breedste zin van het woord die voor de uitvoering van de opdracht benodigd is. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van door hem verstrekte gegevens en vrijwaart Clear Vision Interim Management BV tegen alle eventuele aanspraken van derden uit de ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

3.3

Clear Vision Interim Management BV is niet gehouden de aan haar door Opdrachtgever verstrekte gegevens te controleren op juistheid en volledigheid.

3.4

Opdrachtgever zal Clear Vision Interim Management BV op haar verzoek, gedurende de looptijd van de overeenkomst kosteloos faciliteiten ter beschikking stellen voor de uitvoering van de opdracht, waaronder (afhankelijk van de omvang van de opdracht) telefoon, werkruimte, secretaresse e.d.

3.5

Tijdens de uitvoering van de opdracht kan het team van medewerkers van Clear Vision Interim Management BV in overleg met de opdrachtgever van samenstelling veranderd worden, voor zover de uitvoering van de opdracht en de deskundigheid van het team hierdoor niet ongunstig wordt beïnvloed. De opdrachtgever zal van bedoelde wijzigingen op de hoogte worden gesteld.

3.6

Indien bij de uitvoering van de opdracht blijkt, dat de feitelijke omstandigheden daarvan een behoorlijke uitvoering belemmeren of dreigen te belemmeren, zullen partijen tijdig in onderling overleg de aangegane overeenkomst op relevante onderdelen wijzigen.

3.7

Indien tijdens de uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever voorstellen tot nadere werkopdrachten worden gedaan of wanneer hij bestaande werkopdrachten wenst te wijzigen, dan zal dit alleen kunnen indien Clear Vision Interim Management BV dat aanvaardt en de opdrachtgever de daarvoor verschuldigde kosten vergoedt.

3.8

Indien een vergoeding op urenbasis is overeengekomen, dan zal de urenregistratie van Clear Vision Interim Management BV als basis en bewijs gelden voor de facturering, met inbegrip van reisuren, en ongeacht het feit of eventuele wijzigingen schriftelijk zijn bevestigd.

3.9

Indien opdrachtgever van mening is, dat aan de eisen van nauwkeurigheid of het vakmanschap dat redelijkerwijs van Clear Vision Interim Management BV te verwachten is, door Clear Vision Interim Management BV niet is voldaan, kan opdrachtgever reclamaties schriftelijk indienen binnen een redelijk termijn van 14 dagen.

3.10

Indien opdrachtgever niet binnen veertien dagen na voltooiing van de werkzaamheden reageert, wordt de opdrachtgever geacht de uitvoering van de opdracht als deugdelijk te hebben beoordeeld.  

Artikel 4
Tussentijdse beëindiging

4.1

Beide partijen hebben het recht de overeenkomst eenzijdig tussentijds te beëindigen. Indien er sprake is van een overeenkomst met een tijdsduur langer dan vier weken dan wel voor onbepaalde tijd, dan geldt hiervoor een opzegtermijn van vier weken. Voor opdrachten met een tijdsduur korter dan vier weken geldt een opzegtermijn die gelijk is aan de tijdsduur van de opdracht.

4.2

Opzegging dient schriftelijk en onder opgave van reden te geschieden.

4.3

Van deze bevoegdheid tot opzegging zal Clear Vision Interim Management BV alleen gebruik maken indien als gevolg van feiten of omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van Clear Vision Interim Management BV gevergd kan worden.

4.4

Indien de opzegging geschiedt door opdrachtgever, heeft Clear Vision Interim Management BV naast het recht op doorbetaling van het honorarium tijdens de opzegtermijn. Indien er sprake is van een overeenkomst met een tijdsduur langer dan vier weken dan wel voor onbepaalde tijd, wordt dit recht aangevuld met een schadeloosstelling ter hoogte van een extra honorarium over de periode van vier weken. De bepaling van deze schadeloosstelling vindt plaats op basis van het gemiddelde weekhonorarium van de laatste vier weken voor de aanzegging tot beëindiging.

4.5

Ingeval een van de partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, e.e.a. onder voorbehoud van rechten.

 

Artikel 5
Betaling

5.1

De kosten welke aan het uitvoeren van de opdracht zijn verbonden, zullen als volgt worden gefactureerd: - maandelijks worden de te maken uren of kosten in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. De maand erop vindt er eventuele correctie plaats op basis van werkelijk besteedde uren of kosten.

5.2

Aanvullend op het gestelde in artikel 3 lid 10, geldt dat reclamaties door Opdrachtgever uiterlijk binnen zeven dagen na het ontvangen van de factuur schriftelijk aan Clear Vision Interim Management BV dienen te worden gemeld. Indien zulks uitblijft, wordt opdrachtgever geacht de berekende honoraria en kosten te hebben goedgekeurd.

5.3

De betaling van de facturen dient zonder korting te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Schuldvergelijking kan uitsluitend worden toegepast indien beide partijen dit schriftelijk overeen zijn gekomen.

5.4

Indien in een langere kredietgeving dan 14 dagen na factuurdatum wordt toegestemd of deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd. Deze rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de kredietverlening 1/12e gedeelte van de wettelijke jaarrente als bedoeld in art. 6:120 van het Burgerlijk Wetboek.

5.5

Alle gemaakte kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot invorderen van de door opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde nota's en rente zijn volledig voor rekening van opdrachtgever. Zij worden op minimaal 10 % van het betrokken bedrag gefixeerd en zullen tenminste € 250 bedragen.

5.6

Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Clear Vision Interim Management BV gerechtigd om, alvorens tot dienstverlening c.q. advisering over te gaan, een naar haar oordeel genoegzame zekerheidsstelling te vorderen dat opdrachtgever aan diens betalingsverplichtingen kan voldoen. Indien bedoelde zekerheid niet kan worden gegeven, is Clear Vision Interim Management BV gerechtigd de werkzaamheden niet te starten dan wel voort te zetten.

5.7

Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

 

Artikel 6
Vertrouwelijkheid

6.1

Alle conclusies en bevindingen van studies en adviezen, alsmede de werkzaamheden van Clear Vision Interim Management BV zijn afgestemd op het unieke karakter van de betreffende overeenkomst met de opdrachtgever. In verband daarmee:

6.2

De verantwoordelijkheden van Clear Vision Interim Management BV die uit dit artikel voortvloeien gelden ook voor diegenen, van wier diensten gebruik wordt gemaakt bij de uitvoering van de opdracht, tenzij hierover in het concrete geval andere afspraken zijn gemaakt en de opdrachtgever daarvan op de hoogte is.

 

Artikel 7
Intellectueel eigendom

7.1

Specifieke modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Clear Vision Interim Management BV. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Clear Vision Interim Management BV.

 

Artikel 8
Aansprakelijkheid

8.1

De opdracht zal door Clear Vision Interim Management BV naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap worden uitgevoerd. De resultaten van toepassing en gebruik van de door Clear Vision Interim Management BV verrichte studies, verstrekte adviezen en uitgevoerde werkzaamheden zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten de invloed van Clear Vision Interim Management BV kunnen vallen. Daarom kan Clear Vision Interim Management BV geen garanties geven m.b.t. de resultaten van door zijn verrichte studies, verstrekte adviezen en uitgevoerde werkzaamheden.

8.2

Ingeval er volgens Opdrachtgever sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Clear Vision Interim Management BV, dan verplicht zij zich Clear Vision Interim Management BV hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen alsmede in de gelegenheid te stellen om binnen een redelijke termijn de bedoelde werkzaamheden alsnog uit te voeren.

8.3

Tegenover opdrachtgever is Clear Vision Interim Management BV niet aansprakelijk voor nadelige gevolgen, die voortvloeien uit het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden. Clear Vision Interim Management BV is niet gehouden tot betaling van enigerlei vorm van schadevergoeding, waaronder ook begrepen vertragingsschade, gevolgschade, winstderving, vermogensschade of anderszins vergoeding van (im)materiële schade.

8.4

In geen geval zal de aansprakelijkheid van Clear Vision Interim Management BV verder strekken dan de aan haar voor de desbetreffende diensten verschuldigde honoraria, met een maximum van het over de laatste twee weken verschuldigde honorariumgedeelte.

8.5

Opdrachtgever vrijwaart Clear Vision Interim Management BV jegens iedere aansprakelijkheid ten opzichte van derden met betrekking tot de door haar verrichte diensten c.q. uitgebrachte adviezen.

 

Artikel 9
Geschillen

9.1

Bij een geschil over de uitvoering van de overeenkomst kan opdrachtgever binnen één maand na wederzijdse vaststelling dat van een niet in onderling overleg op te lossen geschil sprake is, het geschil voorleggen aan de volgens de Nederlandse wet bevoegde rechter.

9.2

Bij het niet gebruik maken van het onder lid 1 van dit artikel genoemde, laat opdrachtgever de beoordeling van het geschil en de oplossing hiervan over aan Clear Vision Interim Management BV.

 

Terugnaarboven